Servizi

Yatirimcilar ve Bankalar

WINDFOR uzmanlarının sahip olduğu engin teknik tecrübeyle, proje yatırımı ve proje yaşam döngüsü için projenin hangi aşamada olduğuna bakmaksızın verilecek önemli kararların alınmasında teknik danışmanlık vermektedir.

WINDFOR uzmanları 6300 MW’dan fazla olan teknik değerlendirme tecrübeleri ile banka ve yatırımcılara projenin gerçekleştirilmesi için destek vermektedir.

Teknik destek hizmetleri aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • İzinlerin Değerlendirilmesi (Lisans, imar izni vb.) ve izin verilen ve talep edilen özel tasarım kriterlerine uyulması

Bir projenin gerçekleştirilebilmesi için gereken imar izni alınana kadar tüm teknik ve idari zorunlulukların kontrolünün yapılmasıdır (örneğin, gaz ve su şebekelerine nasıl müdahale edileceği, arkeolojik kazılar, alçak irtifadan yapılan uçuşlar için uyarılar vb. ).


 • Proje Sahasının kiralanması ve veya satın alma anlaşmalarının teknik değerlendirmesi

Bu faaliyetin amacı; proje inşa edilecek olan tüm arazi parsellerinin aitlik, kullanım hakları ve gerekli izinler açısından değerlendirilmesidir.


 • Proje sahasının çevresel değerlendirilmesi

Bu faaliyet, proje sahanın çevresel koşulları hakkında temel bilgilerin edinilmesi için yapılır. Hem projenin inşaatı hem de projenin işletmeye geçmesinin ardından oluşabilecek sorunlar değerlendirilir.


 • Elektrik ve İnşaat işleri tasarımları (rüzgar türbin temeli), kanun, yönetmelikler ve standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi

Bu faaliyet, kurulacak santralin tasarımı (rüzgâr türbini temel büyüklüğü, kablolama uzunluğu, AG, OG ve YG bağlantılarının seçimi vb. parametrelerin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu), yeterliliği ve tasarımının doğruluğu, elektromekanik işlerinin gereksinimleri ve teknik standartlar ile tutarlı olduğundan emin olunması için yapılır.


 • Şebeke bağlantı anlaşması ve şebekenin yeterliliği, şebekeye uygunluğun kontrolü

Bu faaliyet, santralin şebekeye sorunsuz bağlanabilmesi ve şebekeye uyumlu olması için gerekli teknik ve yasal kriterlerin sağlandığının kontrolüdür.


 • Anahtar Teslim işlerde(EPC) kontratların yazılması veya hazırlanmış olan kontratların gözden geçirilmesi, Türbin tedarik, İşletme & Bakım ve ilgili kontratlara teknik destek verilmesi

Bu faaliyetin amacı; RES yatırımında ortaya çıkabilecek tüm sorun ve riskleri en az seviyeye indirgemektir. Rüzgâr türbin ve diğer ekipmanların garantisi, üretim hataları, emre amadelikleri, kontrat garantileri, testleri ve işletmeye alınması gibi konular değerlendirilir.


 • İş Görüşmeleri Sırasında Teknik Destek

WINDFOR WINDFOR, Rüzgâr türbin ve diğer parçaların satın alınması, işletme &bakım sözleşmelerinin oluşturulması için yapılan görüşmelerde teknik destek sağlar.


 • Rüzgâr türbinlerinin ve alt yüklenicilerin teknik yeterliliklerinin değerlendirilmesi

Bu faaliyet kapsamında tüm tedarikçi firmaların yeterlilikleri denetlenir (ör. geçmiş tecrübeleri, referansları, teknik ve ticari alt yapıları, kurumsal güvenilirliği, rüzgâr türbin parçalarının test edilme kapasitesi ve diğer taşeronların denetlenmesi gibi).


 • Finansman Modelinin hazırlanmasına teknik destek

Bankalar ve yatırımcıların çalışacakları finans modelinin oluşturulmasında teknik destek sağlanır (ör. CAPEX ve OPEX analizi, olası ekstra masraflar, yıllık veya aylık beklenen elektrik üretim, işletme & bakım maliyetleri vb.).


 • Rüzgar türbinlerinin IEC 61400-12 Ed 3. kapsamında sahaya uygunluğunun değerlendirilmesi

WINDFOR, rüzgâr türbinlerinin IEC standardı 61400-1 3. edisyon 1. Revizyonu çerçevesinde proje sahasına çevresel ve operasyonel uygunluğunun değerlendirmesini yapar.
Santral sahasının referans parametreleri göz önüne alınarak, önerilen rüzgar türbin modelinin yapısal, operasyonel, iklimsel ve tasarımsal uygunluğu, işletme ömrünün verimli geçirilmesi gibi konular IEC standardına göre incelenir.


 • Elektrik üretim analizi (P50%, P75% e P90), uzun vadeli analiz ve belirsizlik analizi

Enerji analizi, rüzgâr enerji santrali projesi geliştirilmesindeki en önemli iştir.
Çünkü ölçülmüş olan ham rüzgâr verilerin kontrolü ve analizi ile sahanın rüzgâr enerji potansiyeli belirlenir. Kurulacak olan rüzgâr ölçüm direğinin tip ve yüksekliğinden, kaç adet olacağına, ölçüm süresi, toplanan ham verilerin yönetimi ve işlenmesine kadar büyük bir dikkat ve hassasiyet gerektiren bir faaliyettir.
Rüzgâr kaynak ölçümünün kalitesi ve sürekliliği için iyi bir analiz şarttır.

Bu konudaki engin tecrübesi ile tanınan WINDFOR, analizleri birleştirilmiş metotlar (CFD analiz) ile sahadan alınan rüzgâr verileri ve ayrıca uydu sistemlerinden alınan verileri değerlendirerek yapar.


 • Rüzgâr Santrallerinin İnşaat, Kurulum, Test, Dereye alma süreçlerinin denetlenmesi, Rüzgâr Türbinlerinin sahada kontrolünün yapılması

Bu faaliyetlerin amacı, rüzgâr enerji santralinin inşası aşamasında tarafsız denetim ve değerlendirme yapmaktadır. Özellikle tüm şalt sahasının genel organizasyonunun teknik ve güvenlik standartlarına uygunluğunu, inşaat ve elektromekanik işlerin tamamlanma süreçleri, rüzgâr türbinlerinin test edilmesi, santralin geçici kabulü ve işletmeye alınması işlerinin Ekvator prensiplerine uygunluğu kontrol edilir.


 • İşletmeye alınmış olan RES ‘in ve Rüzgâr Türbinlerinin performans analizi, İşletme & Bakım işlerinin denetlenmesi.

Bu faaliyetler, işletme risklerini minimize etmek amacıyla; rüzgâr santrali idari kontratların hazırlanması, Performans Matrix ve Neural Network gibi tekniklerle Rüzgâr Enerji Santrali performans değerlendirilmesi ve kıyaslanması (beklenen ve gerçek enerji üretimi), planlı ve plansız teknik bakımların teknik yeterliliklerinin kontrolü işlerini kapsar.


 • Kısa ve orta vadeli hava durumu ve enerji üretim tahmini

WINDFOR Uluslararası ve tanınmış meteoroloji enstitülüleri ile iş birliğinde hava durumu tahminleri ile rüzgâr santrallerinin kısa ve orta dönem enerji üretim analizi de yapar.
Kısa dönem tahminler 24-72 saatlik için olup, santral işletmecileri ve veya iletim şirketleri tarafından talep edilmektedir. Orta veya uzun dönem tahminler ise yatırımcılar tarafından bütçe ve kapasite artırımı gibi konuları değerlendirmek için önem arz eder.


 • Eğitim

Yenilenebilir enerji sektöründe çalışan pek çok profesyonel WINDFOR’ un kendine özel eğitimlerinden yararlanmıştır. Bu eğitimler rüzgâr ve güneş enerjisinin temel teknik parametreleri ve enerji analizi üzerinedir. Ayrıca gelen talepler ve uzmanlığı doğrultusunda WINDFOR özel eğitim programları da hazırlayabilmektedir.